English Persian

فرآورده های طیف سبز - کود / NPK 20_20_20
Highslide JS
NPK 20_20_20
NPK 20_20_20
معرفی:
  • - تامین همزمان ازت، فسفر و پتاسیم
  • -تهیه شده از مواد اولیه با کیفیت بالا فاقد سدیم وکلر
  • - حلالیت بالا وسرعت جذب بسیار بالا
  • - قابلیت محلول پاشی وکود آبیاري
ترکیبات:
نیتروژن 20% ، فسفر 20% ، پتاسیم20% ، آهن ۰/۱ % ، منگنز ۰/۰۵ % ، روی ۰/۰۵ % ، مس ۰/۰۲ %
اهمیت:
ازت، فسفر و پتاسیم سه عنصر مهم و پر مصرف در گیاه هستند که باعث افزایش رشد رویشـی و عملکرد گیاه شده به همین دلیل در کلیه مراحل رشدي گیاه مورد استفاده قرارمی گیرند ولی در زمان هاي مختلف رشدي میزان نیاز گیاه به این عناصر متفاوت است. به همین دلیل ترکیب متعادل 20- 20- 20در اواسط فصــــل رشدي توصیه می شود. کیمی طیف 20 -20-20کود کریســــتالی محلول در آب براي حل مشــــکلات تغذیه اي گیاه در خاك مناسـب اســت. مهمترین مزایاي کیمی طیف 20-20-20شــامل قابلیت استفاده در تمام سیســـــتم هاي آبیاري، خلوص بالا، مقدار کم بیورت، حلالیت بالا در آب سرد، اسیدي نمودن PH محلول و شاخص شوري پائین می باشد.
موارد و زمان مصرف:
کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه ای، و سبزی و صیفی در طول فصل رشد
نکات مهم:
  • مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاك، شدت کمبود و میزان عملکرد متفاوت است، بنابراین براي اثربخشی بهتر انجام آزمایش آب و خاك توصیه میگردد.
  • محلول پاشی در هواي آرام و صبح زود یا هنگام غروب انجام گیرد.
  • قبل از اختلاط با قارچکشها و حشرهکشها آزمون اختلاط پذیري انجام شود.
محصول آبیاری محلول پاشی زمان مصرف
درختان میوه 12-6 کیلوگرم درهکتار 2/5-2 کیلوگرم درهزارلیترآب 3-2 مرتبه بعدازگلدهی
سبزیجات 10-5 کیلوگرم در هکتار 2/5-2 کیلوگرم درهزارلیترآب 3-2 مرتبه ازمرحله 6-4 برگی
گیاهان زراعی 8-5 کیلوگرم در هکتار 2-1/5 کیلوگرم درهزارلیترآب 3-2 مرتبه از اوایل تا اواسط دوره رویشی

ارتباط با ما

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نبش پاساژ گلدیس، کوچه 19 غربی، پلاک 7، واحد 102

تلفن: 44292380-1،44292314-15،44292305-6،44292340-1

فکس: 44292354

پست الکترونیک: kimiyaimport@gmail.com

کد پستی: 1451793531

آدرس تلگرام: https://telegram.me/kimiyagohar