English Persian

فرآورده های طیف سبز - کود / NPK 12_12_36
Highslide JS
NPK 12_12_36
NPK 12_12_36
معرفی:
  • - تامین همزمان ازت، فسفر و پتاسیم
  • - تهیه شده از مواد اولیه با کیفیت بالا فاقد سدیم وکلر
  • - افزایش دهنده حجم میوه
  • - حلالیت بالا وسرعت جذب بسیار بالا
  • - قابلیت محلول پاشی وکود آبیاري
ترکیبات:
نیتروژن ، %12 فسفر ، %12 پتاسیم ، %36 آهن ، %0/1 ، منگنز ، %0/05روي ، %0/05، مس %0/02
اهمیت:
ازت، فسفر و پتاسیم سه عنصر مهم و پر مصرف در گیاه هستند که باعث افزایش رشد رویشی و عملکرد گیاه شده. پتاسیم در کلیه مراحل رشدي گیاه مورد استفاده قرار می گیرد ولی در زمان هاي مختلف رشدي میزان نیاز گیاه به این عنصر متفاوت است به همین دلیل ترکیب 12-12-36 در اواسط رشد توصیه می شود.کود کیمی طیف 12-12-36 کود کریســــتالی محلول در آب جهت تأمین پتاسیم مورد نیاز گیاهان در مراحل پایانی رشد، مناسب اسـت. مهمترین مزایاي کود کیمی طیف 12-12-36 قابلیت استفاده در تمام سیستم هاي آبیاري، خلوص بالا، عدم وجود کلر و سدیم، مقدار کم بیورت، حلالیت بالا در آب سرد و فاقد خطر رسوب در نازل ها و سیســـتم آبیاريدارد. این کود با داشتن %36 پتاسیم محلول در آب می تواند باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول گردد.
موارد و زمان مصرف:
کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه اي و سبزي و صیفی، در زمان درشت شدن و رنگ گیري میوه
نکات مهم:
  • مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاك، شدت کمبود و میزان عملکرد متفاوت است، بنابراین براي اثربخشی بهتر انجام آزمایش آب و خاك توصیه میگردد.
  • محلول پاشی در هواي آرام و صبح زود یا هنگام غروب انجام گیرد.
  • قبل از اختلاط با قارچکشها و حشرهکشها آزمون اختلاط پذیري انجام شود.
محصول آبیاری محلول پاشی زمان مصرف
درختان میوه 10-30 کیلوگرم درهکتار 1-3 کیلوگرم درهزارلیترآب از رشد اولیه میوه تا4هفته قبل ازبرداشت
سبزیجات 10-40 کیلوگرم در هکتار 1-4 کیلوگرم درهزارلیترآب از مرحله نهایی رشدرویشی تامرحله زایشی
گیاهان زراعی 20-30 کیلوگرم در هکتار 2-3 کیلوگرم درهزارلیترآب از مرحله نهایی رشدرویشی تامرحله زایشی

ارتباط با ما

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نبش پاساژ گلدیس، کوچه 19 غربی، پلاک 7، واحد 102

تلفن: 44292380-1،44292314-15،44292305-6،44292340-1

فکس: 44292354

پست الکترونیک: kimiyaimport@gmail.com

کد پستی: 1451793531

آدرس تلگرام: https://telegram.me/kimiyagohar