English Persian

فرآورده های طیف سبز - کود / جلبک دریایی (C_Asco)
Highslide JS
جلبک دریایی (C_Asco)
جلبک دریایی (C_Asco)
معرفی:
  • - افزایش جذب مواد غذائی در اثر تحریک فتوسنتز و همچنین تولید بهتر قند و نشاسته
  • - افزایش مقاومت در برابر تنش هاي محیطی (گرما، سرما، خشکی و شوري)
  • - افزایش مقاومت به آفات و بیماري ها و تقویت سیستم دفاعی گیاهی
  • - افزایش جوانه زنی بذر و تاثیر بر میزان رشد ریشه
  • - افزایش کمی و کیفی محصول
ترکیبات:
پتاسیم محلول در آب 3% ، آمینو اسید آزاد 5% ، آلژینیک اسید 4%
اهمیت:
ترکیبات موجود در عصاره جلبک دریائی مثل لامینارین و فاکویدان موجب افزایش فعالیت میکروارگانیسم هاي مفید خاك شده و در نتیجه جمعیت قارچ هاي بیماریزاي خاك را از طریق رقابت کاهش می دهند. همچنین مانیتول و بتائین موجود در این جلبک ها سـبب حفظ تعادل اسـمزي سـلول هاي گیاهی می شــوند. بدین ترتیب ســلول ها آب کمتري را از دست داده و در نهایت تحمل بیشتري را در برابر استرس هاي ناشی از خشـکی نشـان می دهندمحلول پاشی منظم این محصولات می تواند منجر به افزایش توان گیاه در مقابله با تنش هاي محیطی و فیزیولوژیکی می شود و همچنین باعث ایجاد اختلال در روند فعالیت حشـرات می شود. از طرفی با تحریک تولید فیتوالکسـین ها در گیاهان موجب افزایش مقاومت آنها در برابر انواع بیماري ها می شود. عصاره جلبک دریائی با افزایش غلظت مواد معدنی درون سلول هاي گیاهی، باعث غلیظ تر شدن شیره آوندهاي گیاهاي شده و در نتیجه منجر به افزایش مقاومت گیاهان به سرمازدگی می شود. جلبکها داراي مقدار زیادي فیبر هسـتند و میتوانند در کشـاورزي به نرم کردن بافت خاك و همچنین حفظ رطوبت خاك کمک نمایند. به طور کلی عصاره جلبک دریایی در رشد ریشـه و برگ، سبزینگی، افزایش اندازه میوه ها، کیفیت میوه و کاهش آفات و قارچ هاي گیاهی موثر می باشد.
نکات مهم:
  • قبل از مصرف بطري را بخوبی تکان دهید.
  • قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
موارد مصرف محصول پاشی
درختان میوه 1/5تا 3 لیتر درهکتار
گیاهان زراعی 1/5تا 3 لیتر درهکتار
سبزی وصیفی 1/5تا 3 لیتر درهکتار
محصولات گلخانه 400 تا250 میلی لیتر در100 لیتر در آب

ارتباط با ما

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نبش پاساژ گلدیس، کوچه 19 غربی، پلاک 7، واحد 102

تلفن: 44292380-1،44292314-15،44292305-6،44292340-1

فکس: 44292354

پست الکترونیک: kimiyaimport@gmail.com

کد پستی: 1451793531

آدرس تلگرام: https://telegram.me/kimiyagohar