English Persian

فرآورده های طیف سبز - کود / ادجوانت طیف Adjuvant Teif
Highslide JS
ادجوانت طیف Adjuvant Teif
ادجوانت طیف Adjuvant Teif
معرفی:
 • - کاهش شستشوي سموم در اثر بارندگی
 • - کاهش کشش سطحی محلول سم و تشکیل پوشش یکنواخت
 • - چسبندگی قطرات محلول سم در سطح برگ و دیگر اندامهاي گیاه را افزایش داده و مانع چکیدن محلول سم (قطره) می شود.
 • - مانع از جمع شدن قطرات سموم و تشکیل قطره بزرگ میشود و از ایجاد سوختگی روي میوه جلوگیري می کند.
 • - باعث جذب بهتر حشره کش ها، قارچ کش هاي سیستمیک، علف کش ها و کودهاي مایع می گردد.
 • - افزایش اثر بخشی سموم دفع آفات نباتی، افزایش جذب و نفوذپذیري بیشتر
ترکیبات:
سورفکتانت آلکیل سولفات
اهمیت:
ادجوانت طیف ترکیبی است با خاصیت پخش کنندگی، مرطوب کنندگی و داراي چسبندگی که براي افزایش اثربخشی سموم دفع آفات نباتی و همراه با آنها بکار میرود. صرفا بعنوان یک ادجوانت در مزارع وبراي بهبود بخشـــی طیف وسیعی از سموم کشـاورزي مورد استفاده قرار میگیرد. زمانیکه ادجوانت طیف به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد هیچگونه خاصیت علفکشی و قارچکشی یا حشـرهکشـی ندارد با این حال در مخلوط با بسـیاري از سموم در مخزن سمپاش، فعالیت آنها را بهبود می بخشـد. هنگامیکه به این روش استفاده شود میتواند باعث کاهش دوز مصرفی سموم یا افزایش اثر آفتکش ها شود.
دستورالعمل مصرف:
ادجوانت طیف با تمامی علف کش هاي مجاز در غلات، تولید گیاهان زینتی ،پوشش گیاهی مناسب، مناطق صنعتی وفضــاي باز مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل علفهاي هرز با استفاده از ادجوانت طیف به تنهایی انجام نمیگیرد. جهت مصــــــــرف در غلات ، ممکن است با کلیه سموم گیاهی در مخزن سمپاش مورد استفاده قرار گیرد. زمانیکه ادجوانت طیف با یک آفتکش مورد استفاده قرار میگیرد، باید از دستور العملهاي تعیین شـده براي آن آفتکش،اسـتفاده نمود. ادجوانت طیف را به همراه سـموم مجاز پس از مرحله GS 52 در غلات استفاده نکنید.
دز مصرف:
حداکثر یک لیتر در هکتار
شرایط نگهداری:
 • حداکثر غلظت ادجوانت طیف در محلول سمپاش 1درصد است.
 • در مکانی دور از بذور ،کود، غذاي حیوانات و در محلی امن و خشک نگهداري شود.
 • دور از سایر محصولات کشاورزي نگهداري شود.
 • از یخ زدگی حفاظت شود.
 • قبل از استفاده بخوبی تکان دهید.
 • با نظر کارشناس مربوطه مصرف شود.
احتیاط:
در صورت مخلوط کردن ادجوانت طیف با آفتکشی که اثر گیاه سوزي دارد، این اثر می تواند افزایش یابد، دقت شود که از کاربرد آن جلوگیري شود.

ارتباط با ما

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نبش پاساژ گلدیس، کوچه 19 غربی، پلاک 7، واحد 102

تلفن: 44292380-1،44292314-15،44292305-6،44292340-1

فکس: 44292354

پست الکترونیک: kimiyaimport@gmail.com

کد پستی: 1451793531

آدرس تلگرام: https://telegram.me/kimiyagohar